Erind GERMENJI

Av. Erind Germenji ka mbaruar studimet e larta për Drejtësi pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2004. Në vijim, në vitin 2011 ka mbaruar Masterin e Nivelit të Dytë në “Shkencat Juridiko Penale” pranë Universitetit “Justiniani I”.

Prej vitit 2005 dhe ne vijim Av. Erind Germenji ushtron profesionin e “Avokatit” pranë Studios Ligjore “Germenji”. Prej vitit 2017 Av. Erind Germenji është pjesë e Këshillit të Përgjithshëm Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë Tiranë.

Gjithashtu prej vitit 2019 e në vijim Av. Erind Germenji është i atashuar pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti Tiranës si Pedagog i Jashtëm i së Drejtës së Punës